KALLELSE

 

Härmed kallas klubbarna i Finspångs Allmänna Idrottsklubb Alliansförening till årsmöte,

plats/tid: Cafeterian Arena Grosvad torsdagen den 28 mars 2019 kl. 18.30

 

DAGORDNING

 

1.

Mötets öppnande

 

 

2.

Fråga om mötets behöriga utlysning.

 

 

3.

Fastställande av dagordning.

 

 

4.

Val av ordförande för mötet.

 

 

5.

Val av sekreterare för mötet.

 

 

6.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

 

 

7.

Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

 

 

8.

Revisorernas berättelse

 

 

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 

 

10.

Fastställande av medlemsavgifter och budget för 2019

 

 

11.

Behandling av ärenden som av styrelsen har hänskjutits till årsmötet

 

 

12.

Behandling av motioner och förslag inlämnade till styrelsen senast sista januari mötesåret

 

 

13.

a) Val av ordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av 2 år

b) Val av styrelseledamöter från medlemsklubbarna för en tid av ett år

 

 

14.

Val av en revisorer och en suppleant för en tid av ett år

 

 

15.

Val av ordförande och två övriga ledamöter av valberedningen

 

 

16.

Fastställande av kostnadsersättningar:

 

a)    Styrelsen

 

b)    Revisorer

 

 

17.

Övriga frågor – av icke ekonomisk natur

 

 

18.

Mötets avslutning

 

 

 

 

.